top of page
  • Yazarın fotoğrafıgülce kayadan

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR? -İzmir İcra Avukatı Gülce Başer

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

İlamsız icra takibi, alacaklının, borçludan alacağını tahsil etmek için mahkeme kararı almadan doğrudan icra dairesine başvurarak açtığı icra takibi dosyasıdır. Bu durumda borçlu da aşağıda detaylıca bahsettiğimiz üzere İcra ve İflas Kanunu uyarınca belli bazı yasal haklara sahiptir.

izmir icra avukatı
izmir icra avukatı

Sizler için en çok merak edilen "izmir icra avukatı, icra takibine itiraz, ilamsız icra takibine itiraz, icra takibine itiraz dilekçesi, icra takibine itiraz dilekçesi örneği,icra takibine itiraz süresi, icra takibine itirazın kaldırılması, icra takibine itirazın iptali davası, icra takibine itiraz dava açma süresi, icra takibine itiraz nasıl yapılır, izmir icra hukuk davası, izmir icra hukuk davası avukatı, izmir icra ceza avukatı, izmir icra ceza davası,  izmir icra hukuk mahkemesi,  izmir icra ceza mahkemesi" vb hususları aşağıda derledik.


İçerik Başlıkları

1-İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR?

İlamsız icra takibi, para ve teminat alacakları ile kiralanan taşınmazların tahliyesi için başvurulabilen ve takibin başlaması için herhangi bir mahkeme kararına veya rehin hakkına gereksinim duymayan icra takip yoludur. Diğer bir tanımla ilamsız icra takibi, herhangi bir mahkeme kararı veya belgeye dayanmayan, para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için icra müdürlüğünde yapılan icra takibine denir. Kanun koyucu, ilamlı icradan başka, sadece para ve teminat alacakları için başvurulabilecek ilamsız icra takibini düzenlemiştir. Bu takip yoluna başvuran alacaklının, alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmez. Alacaklı doğrudan icra dairesine başvurarak, borçluya karşı takip yapabilir.


İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama yapılmamış olduğundan; borçluya, kendisine karşı yürütülen takibe itiraz ederek, takibin sonuçlanmasına engel olma imkanı tanınmıştır. İlamsız icra takibi, para ve teminat alacakları yanında, kira alacağının ödenmemesi veya kira süresinin sona ermesi durumunda taşınmazın tahliyesi için de kabul edilmiştir. Alacaklının elinde kambiyo senedi bulunması halinde ilamsız icra takibi özel olarak düzenlenmiştir. İlamsız icra takibi kendi içinde çeşitlere ayrılmaktadır

2-İLAMSIZ İCRA TAKİBİ TÜRLERİ

İlamsız icra takibi, genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi olmak üzere üçe ayrılır.


Genel haciz yolu, alacaklının borçludan olan para alacağını tahsil etmek için kullandığı en yaygın ilamsız icra takibi yoludur. Bu tür takipte, alacaklı, icra müdürlüğüne bir ödeme emri talebinde bulunur. İcra müdürlüğü, borçluya ödeme emrini tebliğ eder. Borçlu, ödeme emrine karşı 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmemesi halinde, alacaklı, haciz işlemleri başlatabilir.Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu, çek, bono ve poliçe gibi kambiyo senetlerine dayalı olarak başlatılan ilamsız icra takibi yoludur. Bu tür takipte, alacaklı, icra müdürlüğüne bir kambiyo senedine özgü ödeme emri talebinde bulunur. İcra müdürlüğü, borçluya ödeme emrini tebliğ eder. Borçlu, ödeme emrine karşı 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmemesi halinde, alacaklı, kambiyo senedine özgü haciz işlemleri başlatabilir.Kiralanan taşınmazların tahliyesi, kiracının kira borcunu ödememesi halinde, kiralayanın taşınmazı tahliye ettirmesi için kullandığı ilamsız icra takibi yoludur. Bu tür takipte, kiralayan, icra müdürlüğüne bir tahliye talebinde bulunur. İcra müdürlüğü, borçluya tahliye emrini tebliğ eder. Borçlu, tahliye emrine karşı 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz edilmemesi halinde, kiralayan, taşınmazı tahliye ettirebilir.

3-İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

a-Borca İtiraz:

Borçlu başlatılan icra takibi ile talep edilen bir borcunun olmadığını ileri sürerek borca itiraz edebilir ve icra takibini itirazı ile durdurabilir. Süresinde yapılan ilamsız icra takibine itiraz ile icra takibi durur ve alacaklı itirazın iptalini, kaldırılmasını mahkeme kararı ile sağlamadıkça haciz ve satış gibi diğer aşamalara geçemez.


b-Borca Kısmi İtiraz:

Borçlu bu borca kısmi itirazda da bulunabilme hakkına sahiptir. Borcun tamamının muaccel olmadığı ya da borcun bir kısmının daha önce ödendiği gibi gerekçelerle borca kısmi itirazda bulunulabilir. Borca kısmi itiraz halinde itiraz edilen kısım için takip durur. Borca itirazdan farklı olarak kısmi itirazın açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerekir. Borçlu borcun ne kadarlık kısmına itiraz ettiğini açıkça belirtmelidir.


c-Faize İtiraz:

Ödeme emrinde faiz talebi de bulunuyorsa borcun feri niteliğinde bulunan faize de ayrıca itiraz edilebilir. Faizin doğru hesaplanmadığı ya da faiz uygulanılmaması gerektiği gerekçeleriyle faize itiraz edilebilir. Borca itiraz edilmesi ödeme emrindeki faize de itiraz edildiği manasına gelmez. Borçlu olduğu iddia edilen kişinin borçla beraber faize de itiraz etmesi gerekir. İtiraz edilmediği durumda asıl borca itiraz edilip borca karşı takip durdurulsa da ödeme emrindeki faiz miktarı kesinleşecektir.


d-Yetkiye İtiraz:

İlamsız icra takibinde yetki kamu düzenine ilişkin olmadığı için icra dairesi kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Bu nedenle tarafların yetki itirazında bulunması gereklidir. Yetki itirazı icra dairesine yapılır. Yetki itirazı, ödeme emrine itiraz süresi olan 7 gün içinde yapılmalıdır. Son olarak borçlu yetki itirazında bulunurken yetkili icra dairesini göstermelidir. Aksi takdirde yetki itirazı geçersiz olur. 

4-İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ SÜRESİ

Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde takibi yapan icra dairesine itirazını yapmalıdır. Aksi halde icra takibi kesinleşir ve alacaklı, borçlunun sahip olduğu malvarlığı üzerinde haciz yapma ve satış talep etme hakkına sahip olur.

5-İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Borçlunun itiraz edebilmesi için, kendisine ödeme emri gönderilmiş olması gerekir. Henüz ödeme emri gönderilmeden yapılan itiraz geçerli değildir. Ancak borçlu, takip talebinden sonra ve fakat kendisine ödeme emri gönderilmeden önce, takip dosyasının numarasını da bildirerek itiraz etmişse, bu itiraz geçerli olarak kabul edilmektedir. Bunun gibi, icra dairesi yerine icra mahkemesine yapılan itiraz da geçerli değildir.


Borçlu, ödeme emrine itirazını doğrudan icra dairesine yapar. İtiraz kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Borçlu, bulunduğu yer icra dairesine de, takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir. İtiraz dilekçe ile veya sözlü olarak yapılabilir. Her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilir. İtiraz ettiğine dair borçludan herhangi bir gider alınmaz ve borçluya itiraz ettiğine dair bir belge verilir.


Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden yedi gün içinde itiraz etmezse, takip kesinleşir. Borçlu açıkça borcu olduğunu icra dairesine bildirir veya süresinde itiraz etmezse, her iki durumda da takip kesinleşir. Süresi içinde itiraz edilmeyen ödeme emri, takip hukuku bakımından alacağın varlığı konusunda bir karine teşkil eder. Alacaklı ödeme emrine itiraz edilmemesi üzerine kesinleşen takip üzerine borçlunun malvarlığına el koyarak alacağına kavuşma imkânını bulur. Yedi gün içinde takibe itiraz etmeyen borçlunun, aynı yedi gün içinde borcunu ödemesi veya mal beyanında bulunması gerekir. Şayet borçlu borcunu bu sürede öderse, artık kendisine karşı takibe devam edilmez.


Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emri üzerine, borcun doğmadığı, borcun sona erdiği, zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, şarta bağlı borç olduğu veya senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı, borcunun ödeme emrinde belirtildiği kadar olmadığı gibi sebeplerle itiraz edebilir. Borçlu, ödeme emrine sadece itiraz edip, sebep göstermemeyi de tercih edebilir. Fakat akabinde alacaklı borca itirazın kaldırılması talepli dava açtığında eğer ödeme emrinde belirtilen borç gerçek anlamda varsa, bu sefer mahkeme ödeme emrine itirazı kaldırarak, borçlu tarafa bir de tazminat ödemesi adına bir külfet yükleyebilecektir. Borçlu ödeme emrine itirazı, takip talebinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde icra dairesine bildirmelidir. Ödeme emrine itiraz üzerine takip itiraz bertaraf edilene kadar durur. Süresi içinde itiraz bertaraf edilirse takibe kaldığı yerden devam edilir.


 

Hak kaybı ve süre kaybı yaşanmaması için konuyla ilgili uzman ve tecrübeli bir avukattan hukuki danışmanlık ve destek alınması son derece önemlidir. Bu sebeple icra hukuku alanında uzman bir avukat ile sürecin takibini öneririz.

K A Y A D A N

HUKUK BÜROSU

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page